W.Docherty (Scottland)- I.Martynov (Germany)
WMSG 2008